Μέλος στο Όμιλό μας μπορεί να εγγραφεί όποιος θέλει και να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του.

.

           Έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της λειτουργίας του Ομίλου.

Όλα τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας καταβάλλουν στον Όμιλο δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίο καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σε €10,00, με δικαίωμα ετήσιας ανανέωσης προς €10,00. Το ποσό της πρώτης ετήσιας συνδρομής θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με το ποσό εγγραφής του μέλους.

Οιονδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πάνω σε έντυπο του Σωματείου.

Η εγγραφή των παιδιών στα προγράμματα εκμάθησης του ομίλου δεν συνδέεται με την εγγραφή ως μέλος .

Παράκληση μας είναι όπως τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονιών εγγραφεί ως μέλος του ΝΟΚΑ.